අපේ slamc ඉතිහාසයෙන් බිඳක්

පින්තූරය

ඇත්තටම  මේ ඉතිහාසය දිහා හැරිලා බැලුවොත් අපට ප්‍රයෝජනවත් වෙන ගොඩක් දේවල් ගන්න පුලුහන්ද? මේකට කෙටිම පිළිතුරක් විධිහට yes කියන්න පුළුවන් මට හිතුන.

Advertisements